logo

Wat Reiki is

Reiki – de energie

Over wat Reiki is zijn boeken vol geschreven; toch zal elke toegewijde Reikistudent ook na jaren niet in woorden kunnen uitdrukken wat Reiki precies is. Hawayo Takata, de vrouw die de Reikibeoefening van oost naar west bracht, zei over de energie het volgende: ‘Deze kracht is ondoorgrondelijk, onmetelijk en als universele levenskracht voor de mens onbegrijpelijk. Toch ontvangen alle levende wezens er iedere dag de zegeningen van, of ze nu waken of slapen’. Zo’n vijftig jaar na deze uitspraak bleek dat met de moderne apparatuur Reiki wel te meten is, maar voor het doorgronden en begrijpen hebben we waarschijnlijk nog vele jaren nodig.

Lees meer: Wat Reiki is

Kennis 2e Reikigraad opfrissen en verdiepen

Kennis 2e Reikigraad opfrissen en verdiepen

van 9.30 - 18.00 uur, met Rebecca Bredenhof

 

Wat wordt er 'opgefrist'?

  • de drie 2e graads Reikisymbolen inclusief de bijbehorende teksten; zowel het tekenen als de uitleg van de betekenis, de energetische kracht.
  • gebruik van de symbolen bij fysieke- en afstandsbehandelingen.
  • de mogelijkheden: afstandsbehandelingen naar personen en het behandelen van persoonlijke situaties uit heden en verleden (mogelijk toekomst).
  • de ethische verantwoordelijkheid die je hebt door je 2e graads Reiki inwijding.

Wat wordt er 'verdiept'?

  • voorbeelden van 2e graads 'dieptewerk'.

 

Bij je inwijding in de tweede Reikigraad heb je een prachtig stuk 'gereedschap' in handen gekregen. Je kunt werkelijk een diepe verbinding aangaan met de drie symbolen als je ze (liefst dagelijks) met toewijding gebruikt. Je kunt ze inzetten om je te bevrijden van angsten, om relaties te herstellen of je er uit te bevrijden, te ontdekken waar je passie ligt of het aanvaarden van je levenslot. Om maar eens een paar zaken te noemen.

Zelf voel ik een diepe verbinding met deze drie symbolen en ik heb ze tot op heden gebruikt om mezelf te leren kennen en te leren wat nodeloos en nutteloos is om energie aan te verliezen. Voor mij is tweede graads Reikiwerk 'ons bevrijden uit die zelf gecreëerde gevangenis, die we leven noemen'.

 

Voor wie?
Voor iedereen die door mij is ingewijd in de 2e Reikigraad of als zodanig door mij is 'geadopteerd' en:

  • het heerlijk vind een dag bezig te zijn met de symbolen en hun betekenis.
  • niet of nauwelijks (meer) met de symbolen werkt, twijfelt over de symbolen, niet alle symbolen gebruikt, het gevoel heeft niet alles meer te weten, enz.
  • een start wil maken met het ontvangen van diepere kennis over de kracht van de symbolen. En later eventueel de Mysterieschool of de Reiki Symbolen workshop wil volgen.

Datum: zaterdag 22 mei 2021

Investering: € 90,- , zelf lunch meenemen.
Je kunt het bedrag overmaken naar NL62 ABNA 088 533 21 21, tnv. H.R. Bredenhof, ovv 'opfris R2'

Aanmelden: Stuur ook een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met je naam en het banknummer waarmee je betaalt.

1e graad Reiki

Flag - EN - 50-32

Reiki leren

Door de eenvoud van Reiki kan iedereen leren een levende verbinding aan te gaan met deze natuurlijke kracht. De basis is een dagelijkse beoefening van handoplegging bij jezelf, wat een levenslange mogelijkheid geeft iedere dag tijd voor jezelf te creëren. Tijd waarin je Reiki de mogelijkheid geeft je hele systeem in balans te brengen. Tijd om stil te staan bij je lichaam en te ervaren waar de aandacht naar toe gaat. Tijd om bewust te worden van de reikwijdte van je mens- zijn. De rijkdom van vijf leefregels, die je aangereikt worden in een eerste graads Reikiklas, kunnen levenslang inzichten geven over wie je bent en wat je in dit leven kunt doen om jezelf en anderen tevreden en gelukkig te maken.

Een 1e graads Reikiklas,

bestaat uit vier lessen van ongeveer drie uur, op vier-aan-een-gesloten dagen. Elke dagdeel krijg je les, ga je het geleerde oefenen en is er een inwijdingsritueel.

Lessen:
* de geschiedenis van Reiki
* de Reiki zelfbehandeling
* wat is Reiki en wat kan het voor je doen?
* een Reikibehandeling geven aan anderen,
* extra aandacht voor de afronding van een Reikibehandeling
* specifieke posities bij klachten,
* behandelen van chronische ziekten en ongelukken
* de vijf leefregels,
* Usui Shiki Ryoho, een spirituele helingkunst

Oefenen:

We oefenen met elkaar de zelfbehandeling, het geven van een Reikibehandeling, de ruggengraatstreek en specifieke posities.

Inwijdingen:

Je ontvangt totaal vier inwijdingen (initiaties) die je toegang geven tot een levende verbinding met Reiki. Dit is een vermogen dat je nooit meer kwijt raakt. 

Terugkombijeenkomst

Na ongeveer twee maanden komen we weer bij elkaar om ervaringen te delen en vragen te stellen. De duur van deze bijeenkomst is meestal 2 – 2,5 uur. Afhankelijk van de groep kan dit op een ochtend, middag of avond zijn.

Op verzoek

geeft Rebecca Bredenhof ook Reikiklassen op andere locaties in Nederland en daarbuiten. Ook gewoon bij jou in de huiskamer. Eventueel in het Engels of met een goede vertaler in andere talen. Op deze manier heeft Rebecca eerder Reikiklassen in het Turks en Portugees gegeven.

Masters in Zijn

In 2021 worden de 1e graads Reikiklassen in Reikicentrum Zijn weer zoveel mogelijk maandelijks gegeven. Dit is voor 2021 mogelijk door samenwerking met Christina Spies, Netty Hakkaart en Annemarie Karsten, allen Reikimaster in Usui Shiki Ryoho. Rebecca Bredenhof zal naast de klassen in Den Haag, ook in Bunnink, Utrecht en andere steden lesgeven.

Geplande 1e graads klassen

Den Haag 2021

donderdag 11 t/m zondag 14 november met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 12181950 - voor tijden zie : inschrijfformulier
donderdag 16 t/m zondag 19 december met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 20448540 - 2 avonden + 2 ochtenden - inschrijfformulier

Den Haag 2022

donderdag 20 t/m zondag 23 januari met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - 06 12181950 - voor tijden zie : inschrijfformulier
donderdag 17 t/m zondag 20 maart met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - 06 12181950 - voor tijden zie : inschrijfformulier

Investering: € 150,- (soms + € 25,-- voor additionele kosten)

Informatie: bij de vermelde Reikimaster
Aanmelden: met het formulier bij de klas, daarop staan ook de exacte tijden vermeld

Bunnik

organisator Josine Pennings 06 - 15126985 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Data op aanvraag
investering € 150,- + € 45,- reis- en organisatiekosten

Utrecht

organisator Rianne Vermeulen 06-47 11 66 87 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Data op aanvraag
investering € 150,- + € 45,- reis- en organisatiekosten

 

1st degree Reiki

Flag - NL - 50-32

To Learn Reiki  

Because of the simplicity of Reiki everyone can learn to make a living connection with this natural force. The basis is a daily practice of self-treatment, which gives you a lifelong opportunity to create time for yourself every day. Time in which you allow Reiki to bring your entire system into balance. Time to stop and think about where your attention goes. Time to become aware of the scope of your human being. The richness of five precepts, which are presented to you in a first degree Reiki class, can give lifelong insights about who you are and what you can do in this life to make yourself and others happy and satisfied.

A 1st degree Reiki class,

consists of four lessons of about three hours, on four days in a row. Every day there is a lesson, you start practicing what you have learned and there is an initiation ritual.

Lessons:
* history of Reiki;
* Reiki self-treatment;
* what Reiki is and what Reiki can do for you;
* giving a Reiki treatment to others;
* extra attention for the completion of a Reiki treatment;
* specific positions for certain complaints; 
* treatment for chronic diseases and after accidents; 
* five precepts;
* Usui Shiki Ryoho, a spiritual art of healing.

Practicing:

Together we practice the Reiki self-treatment and giving a treatment to others, the spinal stroke and specific positions.

Initiations:

You receive a total of four initiations, that give you access to a lifelong, living connection with Reiki. This is an ability that you will never lose.

Follow up

After about two months we come together again to share experiences and ask questions. This meeting usually takes 2-2,5 hours. Depending on the group this can be on a morning, afternoon or evening.

Upon Request

Rebecca Bredenhof also gives Reiki classes at other locations in the Netherlands and beyond. Your living room can be a good location as well. Possibly in English or with a good translator in other languages. In this way, Rebecca has given Reiki classes in Turkish and Portuguese.

Masters in Zijn

In 2021, the 1st-degree Reiki classes in Reiki center Zijn will be given monthly as much as possible. This is possible for 2021 through collaboration with Christina Spies, Netty Hakkaart and Annemarie Karsten, all Reikimaster in Usui Shiki Ryoho. In addition to the classes in The Hague, Rebecca Bredenhof will also teach in Bunnink, Utrecht and other cities.

Planned 1st degree classes 

The Hague 2021

Thursday 11 until Sunday 14 November with Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 12181950 - for times see: registration form
Thursday 16 until Sunday 19 December with Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 20448540 - 2 evenings and 2 mornings - registration form 

The Hague 2022

Thursday 20 until Sunday 23 January with Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 12181950 - for times see: registration form
Thursday 17 until Sunday 20 March with Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 12181950 - for times see: registration form

Investment € 150,- (sometimes + € 25,-- for additional costs)
Information: with the above mentioned Reikimaster
Registration: with the form mentioned with the class, which also states the precise times

Bunnik:

organizer Josine Pennings 06 - 15126985 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Data upon request
investment € 150,- + € 45,- travel and organisational costs

Utrecht:

organizer Rianne Vermeulen 06-47 11 66 87 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Data upon request
investment € 150,- + € 45,- travel and organisational costs

 

2e graad Reiki

Een volgende stap Flag - EN - 50-32

Ervaring in Usui Shiki Ryoho heeft ons het belang geleerd van integratie van de lessen die je hebt ontvangen. We noemen dit begrip Time and Timing. Een eventuele volgende stap wordt pas gezet na een toegewijde beoefening van het eerder geleerde. Hierdoor weet je zelf feilloos of een volgende Reikigraad bij jouw past en zo ja, wanneer. Een tweede Reikigraad kan ontvangen worden door studenten die een jaar of langer een toegewijde beoefening hebben en verlangen naar een dieper besef van zichzelf, van Reiki en van de wereld om ons heen. Als je twijfels hebt over een eventuele volgende graad kan je het beste in gesprek gaan met je Reikimaster.

Een 2e graads Reikiklas,

bestaat totaal uit drie sessies en een terugkombijeenkomst. Tussen sessie 1 en sessie 2 zitten meestal een of meer dagen. Sessie 2 en 3 worden op een dag gegeven (ochtend en avond) of verspreid over twee dagen. De eerste sessie duurt ongeveer twee uur, sessie twee en drie ongeveer drie uur. Ook deze graad wordt mondeling doorgegeven.

Sessie 1
Je krijgt het begrip heilig en geheim uitgelegd, waarna je drie Reikisymbolen ontvangt met hun heilige teksten. Je oefent het tekenen van de symbolen kort in de groep. Thuis ga je verder met oefenen tot de volgende sessie.

Sessie 2
Je krijgt de energie van de eerste twee symbolen uitgelegd en de betekenis van de heilige teksten. Daarna leer je het gebruik van deze symbolen bij de zelfbehandeling en de behandeling van anderen. Ook leer je wat een mental healing is en hoe je die geeft. Je ontvangt de tweede graads inwijding in een persoonlijk moment met de Reikimaster. Daarna oefen je de fysieke 2e graads behandeling inclusief de mental healing.

Sessie 3
Je krijgt het gebruik en de energie van het derde symbool uitgelegd en de betekenis van de bijbehorende heilige tekst. Je leert de formele en informele afstandsbehandeling voor jezelf en anderen. Je ontvangt kennis over tijd en ruimte, de ongeziene wereld en informatie uitwisseling. Als afronding ontvang je een certificaat.

Oefenen
Om de Reikisymbolen en hun energie in je dagelijks leven te integreren ga je zo’n vier weken dagelijks afstandbehandelingen sturen naar anderen. Aan het eind van je Reikiklas worden hier afspraken met mede-studenten voor gemaakt.

Terugkombijeenkomst
Na ongeveer vijf weken komen we weer bij elkaar om ervaringen te delen en vragen te stellen. De duur van de bijeenkomst is meestal 2 – 2,5 uur. Afhankelijk van de groep kan dit op een ochtend, middag of avond zijn.

Geplande 2e graads klas in Den Haag:

Dinsdag 15, vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2022 - inschrijfformulier

Investering : € 500,-

Organisator van deze klas is Rebecca Bredenhof, voor info mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel 06-12181950

Overige data: op verzoek kijken we samen naar andere data en/of locatie.

2nd degree Reiki

The next step Flag - NL - 50-32

Experience in Usui Shiki Ryoho has taught us the importance of integrating the lessons you have received. We call this term Time and Timing. A possible next step is only taken after a dedicated practice of the previously learned. Because of this you know precisely whether a next Reiki degree suits you and if so, when. A second Reiki degree can be received by students who have a devoted practice for a year or more and desire a deeper awareness of themselves, of Reiki and of the world around us. If you have doubts about a possible next degree, it is best to talk to your Reiki master.

A 2nd degree Reiki class,

consists of a total of three sessions and a follow up meeting. There is usually one or more days between session 1 and session 2. Sessions 2 and 3 are given on one day (morning and evening) or spread over two days. The first session lasts approximately two hours, session two and three approximately three hours. This degree is also passed on by spoken word.

Session 1
The concept of holy and secret will be explained to you, after which you receive three Reiki symbols with their holy texts. You practice drawing the symbols briefly in the group. At home you continue to practice until the next session.

Session 2
The energy of the first two symbols will be explained to you and the meaning of the sacred texts. You will then learn how to use these symbols in self-treatment and the treatment of others. You will also learn what a mental healing is and how you give it. You receive the second degree initiation in a personal moment with the Reiki Master. Then you practice the physical 2nd degree treatment including the mental healing.

Session 3
The use and energy of the third symbol will be explained to you and the meaning of the corresponding sacred text. You learn the formal and informal distance treatment for yourself and others. You receive knowledge about time and space, the unseen world and exchange of information. As completion you will receive a certificate.

To practise

Om de Reikisymbolen en hun energie in je dagelijks leven te integreren ga je zo’n vier weken dagelijks afstandbehandelingen sturen naar anderen. Aan het eind van je Reikiklas worden hier afspraken met mede-studenten voor gemaakt.

Follow up

After about five weeks we meet again to share experiences and ask questions. The duration of the meeting is usually 2 - 2.5 hours. Depending on the group this can be on a morning, afternoon or evening.

Scheduled 2nd degree class in The Hague:

Tuesday 15, Friday 18 and Saturday 19 February 2022 - registration form

Investment : € 500,-

The organiser of this class is Rebecca Bredenhof, for info call 06-12181950 or send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Other dates: upon request we look at other dates and / or location together.

Mastergraad

Als je Reikibeoefening zich uitbreidt naar verschillende facetten van je leven, is het mogelijk dat er een moment komt waarop je het verlangen gaat voelen dit geschenk op een andere manier door te geven. Misschien weet je eerst nog niet wat die andere manier is, maar je zelfbehandelingen kunnen je dit duidelijk maken. Als duidelijk wordt dat je verlangen meer een roep is, een roep om les te geven in Reiki, staat je nog maar één ding te doen. Jezelf toestaan om Reikimaster te worden. Een volgende stap is dan een Reikimaster kiezen bij wie je in de leer wilt gaan.

Een Reikimaster kiezen

Van belang bij deze keus is dat je dit met zorg doet. Reikimaster worden vraagt een intensieve voorbereiding en natuurlijk wil je daarin begeleid worden door iemand die je vertrouwt en krachtig en liefdevol genoeg is om je uit te dagen het beste uit jezelf naar boven te brengen. Dit kan de Reikimaster zijn door wie je in de andere Reikigraden bent ingewijd, maar ook iemand anders.

In de leer bij Rebecca Bredenhof

In het begin van mijn masterschap begon ik al snel te begrijpen dat ik was ingewijd om eerste en tweede graads klassen te geven en dat masters inwijden een rijpingsproces is en niet bij het pad van elke Reikimaster hoort. Toen ik na een aantal jaren geroepen werd tot deze stap ben ik me hier eerst op vele manieren in gaan verdiepen. Ik kreeg de gelegenheid van Phyllis Furumoto te leren hoe ik Reikistudenten kan voorbereiden op hun masterinwijding en volgde in 2007 in Wales en in 2010 in Moskou een training bij haar. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik kreeg. In december 2012 heb ik Anne Boerrigter ingewijd, mijn eerste Reikimaster. Zelf was ik toen bijna 17 jaar Reikimaster en omdat Reiki mijn dagelijks werk is, goed voorbereid. In september 2014 heb ik Annemarie Karsten, als Reikimaster ingewijd en in januari 2016 Christina Spies. Inmiddels is het wel duidelijk dat het voorbereiden van studenten op het Reikimasterschap echt tot mijn pad hoort, want ook op dit moment bereid ik studenten voor op dit prachtige beroep. 

Traject van voorbereiding

De ervaring leert dat de voorbereiding op de inwijding als Reikimaster bij mij, zo’n drie jaar of langer duurt; afhankelijk van je Reiki-ervaring. Je krijgt net zoveel tijd als nodig is om gegrond en evenwichtig dit nieuwe beroep uit te kunnen oefenen. Je gaat immers deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van Reikimasters. Omdat ik meestal meerdere masterkandidaten tegelijk begeleid, krijg je naast individuele begeleiding ook de kans om klassen voor masterkandidaten bij te wonen. Deze meerdaagse klassen worden door mij begeleid. Het regelmatig bijwonen van 1e en 2e graads Reikiklassen bij mij en later bij andere Reikimasters maakt onderdeel uit van je voorbereiding. Soms nodig ik andere Reikimasters uit voor specifieke lessen.

Afspraak

Als je interesse hebt om dit pad met mij te lopen kan je telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Mocht uit dat gesprek duidelijk worden dat wij samen een verbond aangaan en je niet door mij bent ingewijd in de eerdere graden, zal ik je vragen je master van de tweede graad te vertellen over de stap die je gaat zetten.

De investering voor de masterinwijding is € 10.000,- Dit bedrag betaal je op het moment van je inwijding.

Rebecca Bredenhof
september 2014
update juni 2017

Reiki Supportgroep van ZIJN

Reiki ontvangen is heerlijk, maar soms is er een moment in je leven dat je zoveel mogelijk van deze energie wilt ontvangen. Denk hierbij aan momenten die we als moeilijk en/of zwaar kunnen ervaren. Om Reiki-studenten, hun naasten of situaties in hun directe omgeving, op deze momenten te ondersteunen, is in de zomer van 2000 een Reiki Support Lijn opgezet vanuit Reikicentrum Zijn. Reiki studenten kunnen van deze ondersteuning gebruik maken, mits er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Randvoorwaarden aanvraag:

Indien je voor iemand anders support aanvraagt is er wel toestemming nodig van die persoon.
De afstandsbehandeling is bedoeld als ondersteuning van en normaal gesproken niet als vervanging van de fysieke behandeling. Dus is het van belang dat degene voor wie support wordt aangevraagd ook fysieke Reikibehandelingen ontvangt.

Bij ernstige psychische nood zal alleen support gegeven worden als deze persoon ook professionele hulp heeft EN iemand met Reiki-ervaring in de buurt heeft.

Voor een support-aanvraag kun je contact opnemen met één van de coördinatoren:

Anja van Brenk 06 5164 2903

Netty Hakkaart 06 2843 7730

2e graads Reikistudenten die informatie willen en/of zich als behandelaar aan willen sluiten bij de Reiki Supportgroep.....kunnen contact opnemen met één van de coördinatoren.

Donatie:

De meeste studenten die support vragen hebben een relatie met Reikicentrum ZIJN. Er wordt van hen geen geld gevraagd voor de afstandsbehandelingen. Als de ontvanger echter als energie-uitwisseling een donatie wil geven voor het Reikicentrum kan dat via:

Bankrekening: NL71 INGB 0004 2610 19

t.n.v. Reikicentrum Zijn, Den Haag

o.v.v. donatie Reikicentrum

De donatie zal gebruikt worden voor het onderhouden van het Reikicentrum.

Informatief gesprek

Wie informatie wil ontvangen over Reiki en de cursussen in Usui Shiki Ryoho, kan vrijblijvend een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met Rebecca Bredenhof. Ook als je al een graad in Reiki hebt, verdieping zoekt en wilt weten wat een volgende stap voor je kan zijn kan je zo’n afspraak maken. Het is ook een mooie gelegenheid om de sfeer van het Reikicentrum te proeven. De duur van een informatief gesprek is afhankelijk van je vragen, maar gemiddeld rond de 45 minuten. De bijdrage voor dit gesprek is een bedrag naar eigen keuze.

Afspraken worden alleen telefonisch gemaakt.
Rebecca Bredenhof, 070-3677964 / 06-12181950

Usui Shiki Ryoho

Usui Shiki Ryoho is de Japanse naam voor het systeem van heling dat mevrouw Hawayo Takata in 1938 vanuit Japan naar het westen (Hawaii) bracht. Usui Shiki Ryoho is een spirituele beoefening waarbij men aanraking gebruikt om de verbinding met Reiki te creëren en enkele leefregels bewustwording brengen. Het wordt geleerd via een mondelinge traditie van lesgeven, informatie delen en behandelingen uitwisselen. De beoefening kan niet geleerd worden door het lezen van een boek; het is iets wat ervaren moet worden door het ontvangen van een behandeling, het deelnemen aan een cursus (klas) en het uitwisselen van ervaringen met studenten en masters die deze vorm van Reiki beoefenen. Door middel van een dagelijkse beoefening heeft elk individu, op een bewuste manier met Reiki verbonden, de mogelijkheid van helen, bewust worden en verlevendigen.

Usui Shiki Ryoho is een Reiki systeem met een definitie die niet alleen de vorm van beoefening helder maakt maar ook wat het natuurlijk gevolg is van deze beoefening. Anders gezegd: Wat doen we? En wat komt uit dat doen voort?

Belangrijke begrippen van de beoefening:

* De beoefening is voor het leven of zolang het bij je past.
* Wat uit de beoefening voortkomt, wordt krachtiger en dieper door een dagelijkse en toegewijde beoefening.
* Richtlijnen voor time en timing ondersteunen je bij de voorbereiding op elke nieuwe stap.
* De beoefening biedt je de mogelijkheid tot zelfbewustzijn, spiritueel inzicht en een begrip van heling.

Onderwijs

Usui Shiki Ryoho wordt onderwezen door Reikimasters die getraind zijn in de tradities van Reiki zoals doorgegeven via de spirituele afstamming. Hun persoonlijke en professionele leven is toegewijd aan deze heelkunst en de levensstijl die daaruit voortvloeit. Dit is een levenslang geschenk dat iedereen de mogelijkheid biedt hun leven voor Reiki te openen.

Spirituele afstamming

De traditie van Usui Shiki Ryoho is doorgegeven en bewaard door dr. Mikao Usui, dr. Chujiro Hayashi, mevrouw Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en de huidige lineage bearer Johannes Reindl. Hierdoor heeft het grote geschenk van deze methode, de verbinding met Reiki door aanraking, inmiddels vele generaties overleefd en is het levensvatbaar gebleken binnen alle culturen van de wereld.

Graden

Usui Shiki Ryoho kent een eerste graad voor iedereen die Reiki wil leren, een tweede Reikigraad voor de toegewijde Reikibeoefenaar die andere mogelijkheden in zichzelf en in Reiki wilt ontdekken, en een mastergraad voor de Reikistudent die zich geroepen voelt les te gaan geven in deze traditie.

DSCN2288.JPG